کلکسیون فرش

گبه قشقایی ، دره شوری

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 132 * 200 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :