کلکسیون فرش

گبه جانمازی ، جیرفت

ربع چهارم قرن 19 م ، گره از پشم بز روی تار و پود نخ ، 160 * 180 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :