در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(10)

تابلو فرش هم چالشی برای فرش شد!


همه مشکلات و چالش های فراروی فرش که باعث شده وضعیت آن در حالت کنونی قرار بگیرد چندان کم نبود که ظهور پدیده ای به نام تابلو فرش دامنه مشکلات فرش را مضاعف نمود تابلو فرش بافی به معنای اصیل آن نه تنها پدیده مثبتی است که در جای خود کمک به فرش هم هست.
تابلو فرش بافی به مفهوم پوستر بافی نیز اختلاف چندانی با فرش دارد اما تابلو فرش به معنایی که امروز شاهد آن هستیم اگرچه در بعد اشتغال و درآمدزایی دارای ابعاد مثبتی است اما در مجموع برای فرش به عنوان علف هرز بوستان قالی ایران محسوب گردیده و باعث شده هنر صنعت قالی ایران از ناحیه تابلو فرش هم مورد تهدید قرارگیرد اینکه تصویری یا عکسی بنا به سفارش یا به سلیقه فلان شخص حقوقی یا حقیقی در خط تولید قرار می گیرد و افراد تلاش می نمایند بدون توجه به اینکه بسته عرضه شده آیا ارزش افزوده ای خواهد داشت یا خیر و در برابر پک ارائه شده هیچ گونه تضمینی ندارد و اساسا ممکن است در بسیاری موارد نشانی از عرضه کننده اصلی بسته ارایه شده در دسترس نباشد ؛چالشی برای جامعه و فرش و بافنده است.
ترویج بافت تابلو فرش و توسعه آن در بدو امر معلول دو موضوع بوده که اولی توجیه اقتصادی بیشتر آن به نسبت بافت فرش در نیمه اول دهه 90و دومی تناسب شرایط بافت تابلو فرش با امکانات بافنده بالاخص در مناطق شهری بود عوامل دیگری همانند سریع تمام شدن بافت و نهایتا تسویه حساب بافنده از دیگر مزایای بافت تابلو بود.
موج رو به توسعه تابلو فرش باعث شد شرکت های بسیاری یکی پس از دیگری به منظور ارائه پک و بسته نخ و نقشه تابلوفرش ایجاد شوند که برخی از آنان دارای شناسنامه و هویت و تعداد کثیری هم هیچگاه حتی یک آدرس هم از خود باقی نگذاشتند . با اجرای قانون تامین اجتماعی بافندگان فرش ، بافت تابلو فرش توسعه مضاعف یافت بسیاری از شهروندان که مشکل تامین اجتماعی خود یا عضوی از اعضای خانواده را داشتند با خرید یک دستگاه کوچک تابلو فرشبافی و با توجه به اینکه نسبت به بافندگان فرش هم انگیزه بیشتری جهت برخورداری از بیمه را داشتد و هم با پیچ و خم های اداری آشنا بودند نهایتا جمعیت غالب بافندگان برخوردار از تامین اجتماعی بافندگان فرش همین بافندگان تابلو فرش بودن و میانگین انحراف 40 درصدی در بیمه بافندگان نیز در همین فاصله شکل گرفت اما تابلو فرش موجی بود که مزیت اندکی برای بافندگان و گردش مالی بالایی برای عرضه کنندگان نخ و نقشه داشت و نهایتا این موج با کاهش قیمت تابلو فرش وتوقف بیمه قالی بافان آرام گرفت.اما مشکل اینجاست که خیلی از بافندگان تابلو فرش دیگر فرش نخواهند بافت و بخش قابل توجهی از منابعی که خاص فرشبافان بوده در مسیر تابلو فرش هزینه شده و .....

عبدالله احراری

منبع :