اساتید فرش

آشنایی با آرتور پوپ(قسمت ششم)

مقالات آرتور پوپ/ پایگاه مجلات تخصصی نورمگ

فهرست برخی از آثار او در زبان فارسی


1.شریک امریکایی فروغی نگاهی به فعالیت های آرتور پوپ در ایران

نویسنده: حیدری،اصغر

نشریه: تاریخ » زمانه » سال پنجم، فروردین 1385 - شماره 43

(8صفحه - از 15 تا 22)
2.آرتور پوپ و باستان شناسی فرهنگ ایران(گفت و گو با دکتر محمد خزایی، استاد هنر دانشگاه تربیت مدرس)

مصاحبه شونده: خزایی،محمد

نشریه: فرهنگ و هنر » چشم انداز ارتباطات فرهنگی » خرداد و تیر 1385 - شماره 24

(3صفحه - از 14 تا 16)
3.کارنامه آرتور اپهام پوپ ایران شناس امریکایی

نویسنده: حیدری،اصغر

نشریه: تاریخ » پانزده خرداد » تابستان 1390 - شماره 28

(40صفحه - از 99 تا 138)
4.آرامگاه خارجیان در اصفهان «درباره پروفسور آرتور اپهام پوپ»

نویسنده: مظاهری،هوشنگ

نشریه: علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار 1378 - شماره 11

(7صفحه - از 71 تا 77)

لینک مطلب: آرتور پوپ=http://www.noormags.com/view/fa/lowsearch?txt

تاریخ دسترسی:1/3/1392

پدیدآوران: آرتور پوپ/ پایگاه مجلات تخصصی نورمگ
1.نگاه: در ستایش هنر ایران

نویسنده: آرتور پوپ

نشریه: فرهنگ و هنر » تندیس » بیستم فروردین 1387 - شماره 121

(1صفحه - از 22 تا 22)
2. نظری به هنر ایران

نویسنده: آرتور پوپ

نشریه: فرهنگ و هنر » هنر و مردم » دی 1343 - شماره 27

(4 صفحه - از 2 تا 5)
3.خوش نویسی و کتیبه نویسی

نویسنده: آرتور اپهام پوپ - مترجم: صبوری،محمد علی

نشریه: فرهنگ و هنر » هنر » تابستان و پاییز 1375 - شماره 31

(10صفحه - از 225 تا 234)
4.مطبوعات خارجه: عقاید مختلف درباره خیام (اختلاف نشر در انگلستان میان دوستداران خیام درباره مقام ادبی او

نویسندگان: آرتور اپهام پوپ - سردنیسن راس - شادمان،سید فخرالدین

نشریه: فرهنگ و هنر » مهر » دی 1313 - شماره 20

(5 صفحه - از 862 تا 866)

لینک مطلب: http://www.noormags.com/view/fa/creator/89569

تاریخ دسترسی: 1/3/1392

آرتور پوپ /پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشهای فرهنگی
1.میراث نظامی ایران باستان
2.رابطه جغرافی و هنر در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و فرهنگی • جغرافیای فرهنگی
3.نظری به هنرایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ هنر ایران

لینک مطلب:http://www.tpnu.ensani.ir/fa/133375/profile.aspx

انسان شناسی و فرهنگ

منبع :