در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(16)

در فرش همه، همه کاره هستند!


شاید در هیچ صنفی به اندازه فرش شاهد این همه هرج و مرج و آشفتگی نباشیم؛ هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی! در بخش دولتی هنوز هم بسیاری از سازمانها خود را حتی موظف به تعامل ضمنی با مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی اصلی فرش ایران نمی دانند.
وزارت محترم علوم و تحقیقات و فن آوری بدون کوچکترین هماهنگی با مرکز نسبت به گسترش رشته فرش در سطح کشور اقدام می نماید و حتی نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یک رشته در فلان واحد دانشگاهی از متولی فرش هیچ استعلامی نمی نماید.
ایجاد رشته فرش در سطح کاردانی و کارشناسی به صورت هدفمند و با درنظر گرفتن آماده بودن سخت افزار و نرم افزار مربوطه خواست جامعه فرش ایران بوده و منطقی هم است اما گسترش بی رویه آن در اکثریت دانشگاه های کشور بدون توجه به نیاز کشور دستاوردی جز آن نخواهد داشت یه به مشکل فرش دپو شده دانش آموخته دپو شده هم اضافه شود و دانشگاه های ما هر سال مقدار قابل توجهی به حجم بیکاران کشور بیفزایند.انجمن علمی فرش ایران هم که می تواند در این زمینه مشاور خوبی برای وزارت علوم وتحقیقات و فن آوری باشد متاسفانه نه تنها در این زمینه کوچکترین اقدامی به عمل نیاورده که در برخی موارد خود نیز به توسعه بدون حد و حصر رشته فرش کمک نموده و برخوردی تشویق آمیز داشته است نهایتا پادزهری به عنوان رشته فرش که می توانست کمک به توسعه کیفی نماید اگر به همین ترتیب پیش برود ماهیت آن تغییر کرده و خود به عنوان یک زهر برای فرش ایران محسوب خواهد شد مطلبی که همین الان هم نشانه هایش هویداست.

عبدالله احراری

منبع :