در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(17)

برخی ادارات فرش فاقد تخصص و انگیزه !


جامعه فرش دستباف بالاخص بخش های طراحی ، رنگرزی ، بافت و مرمت و تکمیل هنری است و هنرمند چون عاشق است بسیار مشتاق است که دستگاه اجرایی که پیگیر امور مرتبط با کارش است با عشق و علاقه و پشتکار امور مرتبط با او را پیگیری کند.
برخی از دست اندرکاران فرش ایران هم در شرایطی هستند که نه وامی از مجموعه می خواهند ونه نیاز دیگری دارند بلکه دوست دارند با آنان محترمانه برخورد شود . جامعه فرش بسیار دوست دارد که ادارات فرش استانها کلید و راهگشای مشکلات آنان باشد اما متاسفانه بسیاری از ادارات فرش استانها به دلایل مختلف از جمله اینکه چون خود فرشی نیستند با روحیات فرش بافان و تولید کنندگان فرش آشنا نبوده و نتوانسته اند پیوند عمیقی بین خود و جامعه فرش ایجاد نمایند از طرف دیگر بخشنامه ها و آیین نامه های مرکز ملی فرش ایران نیز به دلیل عدم برخورداری از جامعیت کامل باعث گردیده که هریک از ادارات فرش استانها به صورت سلیقه ای برخورد نموده و برداشت خاص خود را از این بخشنامه ها دارند صرف نظر از عملکرد برخی استانها که توانسته اند به هر صورت ممکن خود را با جامعه فرش آن استان پیوند بزنند و جامعه فرش آن اداره فرش را خانه خود و محل دفاع از منافع خود بداند متاسفانه عملکرد برخی دیگر از استانها به گونه ای بوده که حتی برای جامعه فرش آن استان متولی فرش تعریف نشده و درواقع تولیدکنندگان استان هنوز نمی دانند که از طریق این اداره می توانند مشکلات خود را حل نمایند بخشی از ریشه این مشکل آن است که تعداد قابل توجهی از پرسنل ادارات فرش استانها فرشی نیستند و نمی توانند در مباحثات خود با جامعه فرشی منظور طرف مقابل را درک نمایند بخشی از مشکل هم ریشه در ساختار کلی نظام اداری دارد که طبعا فرش نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی حداقل یک نکته محرز و آشکار است که برخلاف سایر ادارات در مورد فرش پیگیری یک موضوع از طریق مرکز ملی فرش بسیار سریعتر به نتیجه می رسد تا ادارات فرش استانها!

عبدالله احراری

منبع :