در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(21)

خروج طرحها و نقوش فرش از ایران توسط برخی ایرانیان اوج گرفت؟


همزمان با انقلاب اسلامی بحق مردم ایران در بهمن 57 بخشی از کسانی که در تجارت و تولید فرش نقش ملموسی داشتند از میهن خارج و تولید و تجارت فرش را در کشورهای رقیب آغاز نمودند. بخشی از این ایرانیان ممکن است سوابق سوء داشته و از ترس این سوابق فرار را بر قرار ترجیح دادند اما عده قابل توجهی از آنان صرفا شبهی برای آنان ایجاد شده بود که ممکن است در روزهای پس از انقلاب اسلامی دچار اذیت و آزار شوند از طرف دیگر از آنجا که در روزهای نخست هر انقلابی تصور برخی مردم آن است که هر آنچه در گذشته بوده اشتباه بوده و باید اصلاح شود و برخوردهایی از طرف مردم با آنها صورت گرفت .بافندگان که فکر می کردند در حق آنان ظلم شده است بر علیه برخی کارفرمایان اقداماتی به عمل آوردند که نتیجه کلی آن از هم پاشیده شدن بخشی از نظام تولید کارفرمایی در قالی بافی ایران و گسترش کارگاه های قالی بافی خویش فرما بود.
نتیجه این عدم مسئولیت ملی برخی ایرانیان فراری و برخورد احساسی و نسنجیده برخی مردم باعث گردید که بلافاصله برخی طرح ها و نقوش فرش ایرانی در کشورهایی که اکنون رقیب جدی برای فرش ایران هستند شروع گردد و به سرعت توسعه یابد که این امر دقیقا ناشی از عدم مسئولیت ملی تجار و تولیدکنندگان است که از ایران خارج شده و با خروج خود منافع ملی ایرانیان را نیز مورد تهدید قرار دادند .همچنین نظام تولید کارفرمایی قالی در ایران آسیب جدی دید و بسیاری از مجتمع های قالی بافی تعطیل شد که عمدتا حاصل تفکر و اندیشه ای است که در سال اول انقلاب اسلامی مردم ایران بر برخی حاکم بود که هرآنچه از گذشته بوده؛ اشتباه است و باید دگرگون شود.

عبدالله احراری

منبع :