نقوش و طرح های فرش

تجلی مفاهيم و تفاسير قرآنی در طرح قالی های محرابی درختی دوره قاجار

هنر ايرانی، ويژگيهايی دارد و يكی از جنبه های مهم آن، تاثير پذيری از مفاهيم و آموزه های دينی و مذهبی است صنايع دستی ايران نيز از اين ويژگی مستثنی نبوده و فرش دستباف در برخی از دوره های تاريخی بر اساس وابستگی های دينی و مذهبی هنرمند خلق شده و برگرفته از آموزه های دين اسلام و قرآن بوده است.

در اين خصوص مجموعه اي از قالی های دوره قاجار باطرح محرابی درختی وجود دارند كه كاملا بر اساس متن قرآن بوده و يافته های پژوهش نشان ميدهند كه طراح قالی با داشتنآگاهی از متن قرآنی و تفسير آن ، به طراحی و سپس بافت اين فرش ها اقدام نموده است. مقاله حاضر به بررسي پنج نمونه ازاين قالی ها و نحوه الهام گيری از متن قرآنی پرداخته است.اين مقاله حاضر تاريخی – توصيفی و تجزيه و تحليل اطلاعات كيفی بوده و جمع آوری اطلاعات نيز به شيوه كتابخانه ای انجام يافته است.

 نويسنده: علی وندشعاری - استاديار دانشكده فرش دانشگاه هنر اسلامی

مرجع دانش

منبع :