موزه های فرش

فرشهای دوره صفوی در موزه هنرهای دستی وین

موزه هنر های دستی وین: در قسمت بافته های این موزه بسیاری از فرش های دوره صفوی همانطور که مشاهده می شود به صورت معلق به نمایش گذاشته شده است.

از جمله فرشهای معروف در این موزه از همه مهمتر فرش شکارگاه لچک وترنج که مربوط به اواسط قرن دهم ه.ش که با گره نا متقارن بافته شده است.از دیگر فرشهای این موزه فرش ابریشمی اسلیمی ماری. فرش ابریشمی گل دار و غیره می باشد.

با تشکر از گروه دانش آموختگان فرش ایران

 

منبع :