در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(33)

آیا شما مافیای فرش هستید؟


برای بسیاری از افراد این اتفاق افتاده است که پس از آن که کار بدی انجام داده و ظلمی را در حق کسی روا داشته اند با گفتن عبارت لعنت بر شیطان و انتساب کار بد خودشان به شیطان خواسته اند شیطان درون خود و نفس اماره خود را از گناه معاف نموده و به قولی از عذاب وجدان خود بکاهند . در بسیاری موارد شیطان از دست برخی اعمال ما به شگفت آمده و بهت زده می شود!
مافیای فرش نیز داستان مشابه همین وضع را دارد برخی مافیا هستند و عملکرد مافیایی دارند و برخی پتانسیل بالقوه جهت مافیا شدن دارند و اگر فرصتی پیدا کنند یقینا کم نخواهند آورد. اینکه فردی یا افرادی فعالیت های فرش خود را صرفا برای پولشویی قرار می دهند ، اینکه افرادی به بهانه تولید فرش یا حرف جانبی اعتبارات میلیاردی دریافت می نمایند ، اینکه هزاران تن مواد اولیه نامرغوب در بین قالی بافان توزیع می گردد ، اینکه صدها شرکت فاقد شناسنامه و مجوز بدون هیچگونه ضابطه ای و بدون هیچگونه نظارتی هر روز هزاران بسته نخ و نقشه را به قیمت دلخواه به جمعی از مردم و بافندگان عرضه می کنند ،اینکه در یک استان چندین هزار نفر و در کل کشور قریب به یکصدو پنجاه هزار نفر بافنده نبوده و از مزایای قالی بافان استفاده نموده و اکنون حذف شده اند و این داستان تلخ ادامه دارد ، اینکه ارکان برخی از تشکل های صنفی فرش انحصار در تولید و تجارت فرش با تابلو فرش را در استان یا شهرستان خود به دست گرفته اند و به چهار دانش اموخته جوان اجازه فعالیت نمی دهند و...
خلاصه عملکرد مافیایی شاخ و دم خاصی نمی خواهد اگر رییس اداره فرش هستید و اعتبارات میلیونی را بین تشکل های خاصی توزیع می نمایید ، اگر تولیدکننده هستید و به انحای مختلف سعی در استفاده از مواد اولیه نامرغوب دارید و اگر پژوهشگر هستید و طرح های پژوهشی را به انحصار خود درآورده و... همه و همه اینها به نوعی عملکرد مافیایی است و اثرات آن در سرجمع ممکن است از مافیاهای اصلی بیشتر باشد و در مواردی مافیای فرش از این همه نبوغ شما در کاشت علف هرز در بوستان قالی شگفت زده شود.

عبدالله احراری

منبع :