در حاشیه

تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران

فرش مهمترین کالای صادرات غیر نفتی کشور است که طی چهار دهه گذشته ، بیش از 25 درصد ارزش صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و صادرات کشور از این کالا تاثیر چشمگیری پذیرفته است .

براین اساس ، هدف این تحقیق بررسی عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران و شناسایی بازارهای هدف و موانع حضور در آنهاست. یدین منظور ابتدا مزیت نسبی فرش دستباف ایران بااستفاده از شاخص های RSCA, RCA و 2 X طی سال های 2000- 2005 میلادی محاسبه شد ، در ادامه جهت انتخاب مناسب ترین بازارهای بالقوه صادراتی ابتدا کشورهای وارد کننده فرش شناسایی و سپس با به کار گیری روش تاکسونومی عددی (Taxonomy ) این بازارها اولویت بندی شدند . نتایج مطالعه نشان داد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است . اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است . به عبارت دیگر نزولی بودن شاخص مزیت نسبی فرش دستباف حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد . همچنین نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد به ترتیب کشورهای آمریکا ، امارات ، ژاپن و آلمان عمده ترین بازراهای صادرات فرش دستباف ایران هستند.

حمیده خاکسار , محمد مظهری , ناصر شاه نوشی فروشانی

دانشگاه فردوسی مشهد

منبع :