اخبار فرش

پرداخت تسهيلات به طرح های توليدی فرش دستباف

 رئيس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر از برنامه ريزی برای اجرای شيوه نامه اجرايی تفاهم نامه انعقادی فی مابين صندوق كارآفرينی اميد و مركز ملی فرش ايران بمنظور پرداخت تسهيلات به طرح های توليدی فرش دستباف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر؛ احمد رجايی افزود...

اتحادخبر: رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر از برنامه ريزي براي اجراي شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه انعقادي في مابين صندوق كارآفريني اميد و مركز ملي فرش ايران بمنظور پرداخت تسهيلات به طرح هاي توليدي فرش دستباف خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر؛ احمد رجايي افزود: با توجه به شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه انعقادي في مابين صندوق كارآفريني اميد و مركز ملي فرش ايران براي پرداخت تسهيلات مورد نظر ؛ بايد طرحهاي پيشنهادي در كميته مشترك مورد اشاره در ماده یک شيوه نامه اجرايي مورد بررسي و در خصوص آنها تصميم گيري شود .
ايشان يادآور شد: با يك برنامه ريزي منظم سعي و تلاش خود را بكار بسته ايم تا با ايجاد هماهنگي هاي لازم تسهيلات مورد نظر را به سمت و سوي توليداتي پايدار و اشتغالزا هدايت نموده و با ارائه نظارت هاي لازم از انحراف تسهيلات مذكور به سمت مشاغل كاذب جلوگيري نمائيم .
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت،معدن وتجارت بيان كرد: اين تسهيلات توسط صندوق كارآفريني اميد پرداخت مي گردد و طرح هايي كه در چارچوب تكميل حلقه هاي مفقوده خوشه فرش باشند جهت دريافت تسهيلات در اولويت خواهند بود.
احمد رجايي اضافه كرد: حمايت هاي لازم به صورت سرمايه در گردش ، تامين تجهيزات و ابزارهاي مورد نياز يا تامين مكان براي توسعه فرآيند توليد بوده و اين تسهيلات به صورت كارفرمايي يا خود اشتغالي تعريف شده است .
رجايي عنوان كرد: مبلغ تسهيلات تا سقف 500 ميليون ريال در كميته استاني قابل بررسي و پرداخت مي باشد و مبالغ بالاتر از آن مطابق ماده 6 شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه منعقده جهت تصميم گيري به كارگروه مشترك ارجاع داده خواهند شد.

اتحاد خبر

منبع :