در حاشیه

بررسی تطبيقی عملكرد استراتژی برندسازی فرش دستباف ايران در بازار امريكا

مقاله حاضر به بررسی عملكرد استراتژی برند سازی فرش دستباف ايراندر بازار امريكا می پردازد مدل استفاده شده در مطالعه برگرفته از مدل استراتژی برندسازی وونگ و مريليس 2007 می باشد .

با بررسی مدل مذكور در بازار امريكا تلاش شده است كه دو نگرش صادركنندگان ايرانی و واردكنندگان امريكايی فرش دستباف ايرانی نسبت به عملكرد استراتژی برندسازی فرش دستباف ايران در بازار امريكا بررسی شود و مدلهای منطبق با اين عملكرد استخراج گردد.

نتايج تحقيق نشان ميدهد كه درك دو گروه صادركننده و وارد كننده فرش دستباف ايران از عملكرد استراتژي برند فرش دستباف ايران بسيار متفاوت است به نحوي كه صادركنندگان جايگاه برند را در بازار امريكا بسيارتثبيت شده ميدانند و نيازي به حفاظت از آن نمي بينند و نيز خود را بسيار متعهد به نيازهاي بازار امريكا مي دانند و خود را برندگرا مي پندارند اما اين در حالي است كه وارد كنندگان امريكايي از عملكرد استراتژي برند و نيز عملكرد صادركنندگان ايراني رضايت ندارند و معتقدند كه صادركنندگان ايراني به برند فرض دستباف در بازار امريكا و حفاظت از آن توجه لازم را ندارند در نهايت آنان عملكرد كلي برند فرش دستباف ايران در بازار امريكا را مناسب ارزيابي ننموده و آن بخش از عملكرد مالي برند را كه مرتبط با عملكرد برند است را مناسب تشخيص نميدهند و معتقدند كه عملكرد استراتژي هاي اتخاذ شده بازرگانان ايراني در بازار امريكا ضعيف است .

مرجع دانش

منبع :