نواحی و مناطق قالی بافی

فرش های ایلیاتی و شهری

فرش های ایلیاتی فرش های ایلیاتی دست بافت عشایر بوده و به علت ضرورت های زندگی و کیفیت خاص کوچ بیشتر در اندازه های کوچک و کناره هستند.

دستگاه های قالی بافی عشایر افقی و ساختمانی بسیار ساده دارند و به گونه ای است که در موقع استقرار بتوانند به سادگی آن را گسترده و با آهنگ عزیمت ایل با سرعت و سهولت آن را جمع آوری کرده و به پشت چهارپایان بسته و حمل کنند . فرش های ایلیاتی بیشتر از نوع ضخیم و الیاف به کار رفته در آنها بیشتر طبیعی است . گره فرش های آنها اغلب از نوع ترکی و در عشایر فارس زبان از نوع سنه است نقشه های دلخواه بافنده های عشایری بیشتر هندسی و ذهنی بافت است . بافت فرش در اندازه های بزرگ و مطابق با نقشه های متداول در مراکز قالی بافی شهری در میان عشایر معمول نیست .

 

فرش های روستایی و شهری 

فرش های روستایی و شهری به طور معمول در کارگاه های ثابت بافته می شوند و کیفیت بافت آنها از ضخیم ترین تا ظریف ترین نوع ، متغیر است . فرش های مراکز شهری بیشتر دارای نقشه بوده و نسبت به فرش های ده بافت کیفیت بهتری دارند .

 

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :