نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی مرند

شهرستان مرند در 68 کیلومتری شمال غربی تبریز قرار گرفته است . در این شهر از زمان های قدیم فرش بافی رواج داشته است و شاهد این ادعا یکی از اشعار خاقانی شروانی است که در آن از قالی مرند نام برده شده است .

 

چون مرا سندس است و استبرق *** شاید ار قالی مرندی نیست

نقشه ها و بافت مرند و همچنین شهرستان خوی همانندی فراوانی با طرح و بافت تبریز دارند به گونه ای که تشخیص آنها از تولیدات تبریز به آسانی میسر نیست . کارگاه حاج جلیلی که از نیمه دوم قرن نوزدهم در این شهر در زمینه ی فرش بافی فعالیت داشته است با فرش های مرغوب و اعلای خود به قالی بافی مرند شهرت قابل توجهی داده است .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :