اخبار فرش

به خستگی چشم های دختران قالیباف

با توام ای دختر زیبای قالیباف شهر ای گره های تو از دستت به جانم بسته تر

به گزارش تنگستان نما،

وبلاگ "در غزل فلسفه ی چشم تو " نوشت:

فرش می بافم ولی این روزها آهسته تر
دست هایم خسته اند و چشم هایم خسته تر

با توام ای دختر زیبای قالیباف شهر
ای گره های تو از دستت به جانم بسته تر

زخم های روی انگشت تو از گل تازه تر
سرخ تر ، خوش رنگ تر، شایسته تر ، بایسته تر

گونه ات از سیب های شاخساران بلند
بکرتر، معصوم تر، محجوب تر ، برجسته تر

پایمال پادشاهان است نور چشم تو
پادشاهانی یکی از دیگری وارسته تر!

"دست خشک" و "دامن تر" اغنیا دارند و تو
پای داری! شکر! با "دامان خشک" و "دستٍ تر"

تنگستان نما

منبع :