اخبار فرش

بيانيه انجمن علمی فرش ايران درخصوص برجام و صدورمجوز صادرات فرش به امريکا

درج لغوتحريم صدور فرش ايران به امريکا دربرنامه جامع اقدام مشترک ايران وکشورهای ۵+۱ به دليل اهميتی که در وضعيت اقتصادی –اجتماعی اين هنرصناعی دارد،ضرورت ‏ارائه نکاتی را از سوی اين انجمن ايجاب می نمايد:‏

اولا از هيئت محترم مذاکره کننده ايرانی که صادقانه از حقوق ملت شريف ايران دفاع نمودند وبه قول رهبر معظم انقلاب اجرشان محفوظ است بايد قدرشناسی وتشکر نمود.‏

درثانی گنجاندن بندی ذيل عنوان تحريم های لغو شده غيرمرتبط بابرنامه هسته اي در برجام که امکان صدور برخی اقلام شامل:‏

فرش ، پسته وخاويار ازايران به امريکا سپاس مضاعف دارد، چه اين سه محصول بومی را، به ويژه فرش ،هم ايران درآنها مزيت نسبی دارد و هم ازگذشته درصادرات غير نفتی ‏ايران ودرشناسنامه اقتصادی کشور جايگاه ويژه ای داشته اند.‏

ازآنجا که بخش عمده فرش توليدی ايران صادر می شود ،وضعيت اقتصادی نظام فرش کشور از۲۹سپتامبر۲۰۱۰ميلادی که صادرات فرش ايران به امريکا وبه تبع آن به کشورهای ‏‏ تحت نفوذ آن بامشکل مواجه گرديد تحت تاثير قرار گرفت وبا نوساناتی مواجه شد که سمت وسوی صادراتی وتوليد فرش راتغيير داد.‏

اجرای توافق نامه برجام در خصوص فرش ،باتوجه به اينکه بخشی از بازارهای سنتي اين محصول ارزشمند را که پيش از اين ودر اوايل دهه هشتاد شمسی حدود ٪۴۰ فرش مورد ‏نياز خود را از ايران تامين می نمودند بازگشايی می نمايد، رونق مناسبی را ميتواند درروند صادرات ودر نتيجه توليد فرش در پی داشته باشد. برای تحقق اين امر لازم است به نکاتی ‏توجه نمود وبه سوالاتی پاسخ داد:‏

‏۱-چه ويژگی هايی باعث شده بود که تاقبل ازسال ۲۰۱۰م/۱۳۸۸ه.ش ايران رتبه نخست واردکننده فرش به آمريکا راداشت ؟ ‏‏

۲-چگونه کشورهند توانست درپنج سال تحريم اخير ايران، جايگاه ايران را در امريکا بدست آورده وتداوم بخشد ؟

‏۳-چه بايدکرد تابتوان به جايگاه پيش از تحريم اخير وحتی به موقعيت قبل از تحريم های پيشين دربازار امريکا رسيد؟

‏*در اين رابطه چهار فعاليت ضروری می نمايد:‏

‏- نخست بايد وضعيت فعلی بازار فرش امريکا را از سليقه فعلی مصرف کنندگان فرش تا تغييرات قوانين ومقررات وروند ‏بازرگانی واقتضائات جديد آن کشور ونحوه فعاليت رقبای ايران درآنجا بررسی کرد

‏- ثانيا موانع ايجاد قانونی وغير قانونی در مسيرصدور فرش ايران به امريکا را –ازبيمه وماليات ومسائل بانکی وتعرفه ها تا ‏حمل ونقل وثبت برخی برندهای معروف وطرح های ايرانی به نام شخصيت های حقيقی وحقوقی مقيم ويا رقبا وپيشگيری ‏ازبرگشت وجهحاصل از فروش فرش – برای برداشتن از سر راه صادرات شناسايی وراهکار مقابله باآن را پيدا کرد

‏- ثالثا باصرفه ترين وارزان ترين هزينه های عملياتی ومخارج مبادلاتی ونيز آسان ترين راه های اين امر را بابهره گيری از

سازوکارهای نوين بازاريابی خارجی ووسايل پيشرفته ارتباطی وساير دستاوردهای تکنولوژيکي بررسی وشناسايی نمود تا ‏باکاهش اين قبيل هزينه ها،بتوان باپديده ارزانتر بودن فرش رقبا تاحد زيادی مقابله نمود.‏

‏- رابعا برای تداوم اين حرکت واستمرار حضور دربازار امريکا وکشورهای تحت نفوذ وی، برنامه دراز مدت داخلی و خارجی ‏در توليدکيفي و نسبتا ارزان فرش باب آمريکا وصدور آن طرح ريزی نمود و همزمان پايگاه های مناسب قانونی فروش فرش در ‏بازار غرب ايجاد نمود.‏

‏* نقش آفرينان برای موارد فوق:‏

الف- سه بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی فعال کشور درمسايل فرش دستباف وتشکل های ذيربط(مثل: اتحاديه های صنفی ‏وصادراتی،اتحاديه های تعاونی توليدی، انجمنهاونهادهای دانشگاهی وعلمی،شرکت سهامی فرش ومرکز ملی فرش ايران و..)‏

ب- تجار وتوليد کنندگان فرش ايران که مقيم امريکا يااروپا بوده ودر فروش فرش ايرانی در آمريکا نقش دارند(تجار ايرانی که ‏ازقبل از انقلاب اسلامی مقيم امريکا بوده اند- تجار وتوليدکنندگان ايرانی که با پيروزی انقلاب به امريکا مهاجرت کرده اند- ‏تجاروتوليدکنندگان ايرانی که دراروپا وبويژه آلمان مقيم بوده وفرش به آمريکا می فرستند و...)‏

ج- نهاد ها وشخصيت های حقيقی وحقوقی داخلی وخارجی که درتسهيل يارفع موانع در مسير صادرات فرش به ‏آمريکاموثرند(وزارتخانه های: امورخارجه، صنعت، معدن وتجارت ،اقتصاد ودارايی ،سيستم بانکی کشور و اتاق بازرگانی ‏وصنايع ومعادن و نهاد رياست جمهوری ودفتر مالکيت معنوی قوه قضاييه وکميسيون صنايع مجلس شورای اسلامی و...حافظ ‏منافع ايران در امريکا وکميسيون مشترک برجام )‏

حال برای پيشگيری از ورود بی برنامه وشتابزده به عرصه جديد صادرات فرش به غرب وآمريکا لازم است:‏

ستادی متمرکز زيرنظر متولی حاکميتی فرش کشور در وزارت صنعت،معدن وتجارت در اسرع وقت تشکيل وساماندهی برنامه ‏ريزی وعمليات لازم رادنبال نمايد.در اين ستاد بايد ازهمه نقش آفرينان مطرح شده به طور مستقيم يا غير مستقيم استفاده گردد.‏

راهکار پيشنهادی:‏

‏۱- تشکيل همايش برنامه ريزی برای صادرات فرش به امريکا:‏

برای بررسی چهار فعاليت ضروری مطرح شده وپاسخ به سه سوال اساسی پيشين باحضور کافی سه دسته نفش آفرينان فوق ‏الاشاره وسپس جمع بندی ونتيجه گيری برنامه درازمدت ، ميان مدت وکوتاه مدت براساس راهبردهای مشخص. از اين همايش ‏همچنين می توان اعضاء دائمی ستاد متمرکز را شناسايی وانتخاب نمود.‏

‏۲- ايجاد تشکيلات وزيرساخت لازم برای صادرات پايدار فرش ايران به امريکا وساير نقاط جهان:‏

تشکيل ستاد متمرکز برای کوتاه مدت ممکن است تاحدودی پاسخگو باشد ، اما برای تداوم برنامه وپايداری آن لازم است نهاد ‏حاکميتی ومتولی سياستگزاری فرش دستباف که در قالب مرکز ملی فرش وپايين تراز تشکيلات يک معاونت در وزارتخانه پر ‏ماموريت را داراست، ارتقاء جايگاه يابد تا بتواند هم به لحاظ حقوقی وهم به لحاظ اجتماعی وسياسي تعامل مستقيم لازم بانقش ‏آفرينان را درراستای تعالی هنر صناعی فرش وتوليد وصادرات وعرضه اين محصول ارزآور واشتغال آفرين واثربخش دررفع ‏محروميتهای مناطق روستايی وعشايری وهم راستا بااهداف اقتصاد مقاومتی وتوسعه پايدار روستايی داشته باشد وهرجا لازم شد ‏بتواند تاثير نوسانات بازار جهانی ويا تغييرات روابط سياسی با جهان را کاهش داده وتمهيدلازم بينديشد.‏

‏ايجاد زيرمجموع های متمرکز برای صادرات نظام مند فرش با تعامل با سازمان توسعه تجارت در اين تشکيلات ضروری است.‏

در اينجالازم می داند ضمن تشکر از وزير محترم صنعت ،معدن وتجارت وسرپرست مرکز ملی فرش که باپيگيری های خود در ‏گنجاندن بند مجوز صدور فرش به امريکا نقش آفرينی نمودند، آمادگی انجمن علمی فرش ايران را درپيگيری پيشنهادهای فوق ‏وساير راهکارهای علمی به اطلاع مسئولان ذيربط برساند. ‏

ومن الله التوفيق وعليه التکلان

‏ اميرحسين چيت سازيان

‏ رئيس هيئت مديره انجمن

‏ ۳۱ /۴/۱۳۹۴‏

انجمن علمی فرش ایران

منبع :