در حاشیه

جوان 24 ساله ای که آرزوهای بسیار دارد(7)

راه های کشاندن مردم به نمایشگاه فرش تهران


یکی از چالشهای فراروی نمایشگاه فرش تهران در سنوات گذشته خلوتی بیش از حد آن بالاخص برای سالن هایی که در مسیر اصلی بازدیدکنندگان قرار ندارند می باشند.
با توجه به اینکه فعلا تمرکز اصلی بازار داخلی است و نمایشگاه فرش تهران نیز یکی از کانالهای مهم برای آشتی هرچه بیشتر شهروندان تهران با قالی ایرانی است باید برای استفاده هرچه بیشتر از پتانسیل بالقوه بازار فرش در تهران از راه های مختلفی شهروندان تهرانی را به نمایشگاه 24 فرش تهران کشاند صرف نظر از وظیفه ای که به عهده متولی فرش ایران است که می بایست تبلیغات محیطی و رسانه ای کافی از هم اکنون به عمل آید آحاد عاشقان فرش بالاخص غرفه داران و تشکل های صنفی و بویژه اتحادیه های صنفی فرش در سطح شهر تهران می توانند بخشی از این رسالت مهم را انجام دهند.
بسیاری از مواقع هریک از ما بر این تصور هستیم که می بایست کسی دیگر بیاید و منجی فرش شود که ما به نوعی از آن بهره ببریم . تشکل های صنفی فرش در سطح شهر تهران می توانند با هماهنگی مسئولین نمایشگاه برنامه های جانبی متنوعی را برای شهروندان تهرانی جهت بازدید از نمایشگاه فراهم نمایند .
کشاندن هنرمندان و سایر چهره های محبوب و مورد توجه مردم اعم از ورزشکاران و سیاستمداران و... به نمایشگاه 24 فرش تهران و برگزاری مراسمی که دیدگاه عام مردم را در مورد فرش ارتقا دهد بسیار خوب خواهد بود هریک از غرفه داران بخصوص سالن هایی که به صورت یکدست می باشد مثلا سالن 35 اتحادیه شرکت های تعاونی تولیدکنندگان فرش روستایی نیز می تواند نقش ملموسی در کشاندن مردم به نمایشگاه و سالن خود داشته باشد.

عبدالله احراری

منبع :