در حاشیه

برای شفای عاجل داریوش کاظم پور مشاور هنری مرکز ملی فرش دعا کنیم!

 آقای داريوش كاظم پور، دانش آموخته فرش، دانشجوى دكتراى پژوهش هنر و مشاور هنرى مركز ملى فرش دو روز است با گذراندن جراحى مغز در كماست.

التماس دعا براى بهبود و شفای عاجل ایشان .

 

منبع :