اخبار فرش

نگاهی آماری به ميزان صادرات فرش ايرانی در دو سال گذشته

کشور وارد کننده سال ميزان صادرات فرش به (دلار) کاهش/ افزايش به (درصد)

آلمان 92 62,204,957 21.49 -

93 48,836,833

پاکستان 92 14,046,355 85.4+

93 26,040,948

امارات متحده عربي 92 55,834,410 9.7 +

93 61,253,242

سوئد 92 7,418,106 1.3 +

93 7,514,579

ايتاليا 92 17,546,240 60.6 -

93 6,910,142

انگلستان 92 15,530,996 39 -

93 9,479,314

استراليا 92 3,359,466 75.45 +

93 5,894,293

سوئيس 92 7,700,244 5.33 +

93 8,110,671

ژاپن 92 27,127,544 14.6-

93 23,165,345

لبنان 92 24,775,210 8.26-

93 22,727,221

قطر 92 9,337,150 78.6 +

93 16,678,578

 

منبع :