اخبار فرش

طراحی اصیل فرش تبریز به منظور اصلاح تولیدات معاصر بازشناسی شد

پژوهشگر کشورمان با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مطالعه بازشناسی طراحی اصیل فرش تبریز به منظور اصلاح تولیدات معاصر را انجام داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر فاطمه اکبری استاد و محقق دانشگاه هنر اسلامی تبریز درباره این طرح گفت: هدف اصلی طرح، ارتقاء کیفی هنر و صنعت قالی از طریق ارائه و معرفی اصول و مبانی نظام طراحی اصیل قالی است.

وی افزود: اصول و مبانی ساختار نظام طراحی قالی مبتنی بر اصول طراحی سنتی است .طراحی قالی مبتنی بر نظام تناسبات فضاهای اصلی و فرعی و کیفیت ترسیم و چیدمان انواع نقش مایه های مختلف اسلیمی و ختایی است. دست یابی به اصول طراحی قالی ، علاوه بر امکان فراهم ساختن زمینه های خلق طرح های درست و اصیل معیاری برای بررسی کیفیت فنی طرح و نقش قالی، حدود و تعریف نوآوری در طرح های قالی را نیز فراهم می سازد.

براساس این گزارش، از جمله نتایج این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. استخراج نظام تناسبات فضاهای اصلی و فرعی با ابتناء بر آثار کتاب آرایی و قالی دوره صفوی

2. استخراج اصول طراحی و چیدمان انواع نقش مایه های ختایی و اسلیمی با ابتناء بر آثار کتاب آرایی و قالی دوره صفوی

3. استخراج آسیب های موجود در نظام طراحی قالی های معاصر تبریز بر اساس اصول مستخرج از الف و ب

4. نهایتا دست یابی به استانداردهای مورد نیاز به جهت بررسی فنی نظام طراحی قالی در کشور

نتایج این طرح که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دست آمده است، تاکنون در هفت مقاله و یک کتاب که مراحل تکمیلی خود را می گذراند، ارائه شده است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :