نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش دوره آموزشی مهارتهای تجارت خارجی فرش دستبافت قم

زمان اجرا: 18 و 25 خرداد ماه - 5 و 13 مرداد سال 1394محل برگزاری: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، سالن مسعود

گزارش دوره :
با توجه به اینکه هنر صنعت فرش دستبافت کشور نیازمند استفاده از علوم و فنون روز و یا حداقل انتقال تجربیات افراد به یکدیگر است، برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان فرش دستبافت قم ملزم گردید .
از آنجا که یکی از اهداف پروژه های دفتر توسعه خوشه فرش دستبافت قم آموزش و یادگیری اصولی صادرات و تجارت بین المللی به فعالان خوشه و ارتقای توانمندی¬های آنان در این حوزه می باشد، دوره آموزشی مهارت‌های تجارت خارجی فرش دستبافت قم ویژه تجار و تولیدکنندگان فرش دستبافت قم با همکاری چند جانبه مرکز ملی فرش ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، مرکز آموزش بازرگانی استان قم، شرکت شهرکهای صنعتی استان قم و دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم با حضور جمعی از فعالان خوشه فرش دستبافت قم برگزار گردید.
دوره مذکور در 4 جلسه 9 ساعته با تدریس دکتر مهرداد صحرایی متخصص، مشاور و مدرس بازرگانی بین الملل و استاد کمالی اردکانی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و رایزن سابق بازرگانی ایران در چین ، در سالن مسعود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزار شد.
 جلسه اول: 18/3/1394
موضوع: مهارت های جامع بازرگانی بین الملل
تدریس: دکتر مهرداد صحرایی
عناوین سر فصل های ارائه شده در این جلسه:
 مبانی و تعریف صادرات
 استراتژی های ورود به بازار های بین المللی
 اینکوترمز بین الملل (مقررات تجارت بین الملل Incoterms )
 مراحل عملیات صادرات
 بازاریابی الکترونیکی صادرات

 

 جلسه دوم: 25/3/94
بخش اول:
موضوع: راه کار های علمی و موثر فعالیت در بازار چین
تدریس: استاد کمالی اردکانی
عناوین سر فصل های ارائه شده در این جلسه:
 معرفی کشور چین
 روابط دو جانبه ایران و چین
 بازار مصرف
 پتانسیل های صادرات به چین
 فرش ایران در بازار چین
 خرید از چین
 اعتبار سنجی شرکت های چینی
 حل اختلافات تجاری
 مناطق توسعه در چین
 فرهنگ مذاکرات تجاری با کشور چین

 

بخش دوم:
موضوع: تنظیم قرارداد یا پیش فاکتور
تدریس: دکتر مهرداد صحرایی
عناوین سر فصل های ارائه شده در این جلسه:
 نحوه تنظیم قرارداد یا پیش فاکتور استاندارد با ذکر مثال
 شیوه های پرداخت

 جلسه سوم: 05/05/94
موضوع: اصول و فنون مذاکرات بین المللی
تدریس: دکتر مهرداد صحرایی
عناوین سر فصل های ارائه شده در این جلسه:
 تعریف مذاکره و انواع و روش های آن
 ویژگی های مذاکره اصولی و غیر اصولی
 ارکان، مهارت ها، باید ها و نباید های مذاکره
 تدبیر، شگرد و ترفند و راه مقابله با آن
 دوره های مذاکرات، اقدامات و تمام مراحل انجام کار در یک مذاکره
 تکنیک ها و تاکتیک های مذاکره
 بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان

 جلسه چهارم: 13/05/1394
موضوع: مدیریت فروش
تدریس: دکتر مهرداد صحرایی
عناوین سر فصل های ارائه شده در این جلسه:
 تعریف بازار یابی
 تعریف فروش
 مهارت های اساسی در فروش
 نقش فنون ارتباط موثر در فروش
 ویژگی های فروشنده خوب
 وظایف نیروی فروش
 عملکرد بازاریابی در فروش
 تکنیک های فروش
 انتظارات مشتری

تهیه و تنظیم: دفتر توسعه خوشه فرش دستبافت قم

 

منبع :