در حاشیه

کارگاه مبانی محاسبات نقشه فرش در آموزشگاه قالیبافی طاقدیس با تدریس استاد صمیمی

گزارش تصویری از کارگاه مبانی محاسبات نقشه فرش در آموزشگاه قالیبافی طاقدیس با تدریس استاد صمیمی و مشارکت گروه دانشجویان و دانش آموختگان فرش خراسان

 

 

 

 

 

منبع :