نقوش و طرح های فرش

فرش های قدیم کرمان (15)

فرش تصویری کرمان، لیلی و مجنون

 

این فرش توسط استاد ابوالقاسم کرمانی بافته شده است.در این فرش، افسانه لیلی و مجنون به تصویر کشیده شده که مجنون با حالتی محزون در یک جنگل سرسبز پر از ساکنان حیوانی قرار دارد.نماد شیر و خورشید وعقاب که از نماد های سلسله قاجار است به چشم می خورد.

بهرام گور وهفت گنبد

طراح این فرش حسن خان شاهرخی است و در سال 1295 ه.ش توسط محمد بن جعفر در کرمان بافته شده است.در این فرش داستا ن هایی از کتاب هفت پیکر نظامی گنجوی مربوط به بهرام گور به تصویر کشیده شده است.

بهرام گور از هفت دختر، از هفت کشور ، در هفت گنبد در هفت روز هفته داستان هایی می شنیده است. طراح فرش، سه گنبد سرخ و فیروزه ای و سپید از هفت گنبد را طراحی کرده است. لباس بهرام گور در هر روز هفته باید همرنگ گنبد می بود.ابعاد این فرش 1/61*2/52 متر است و در مجموعه خصوصی نگهداری می شود.

فرش و صنایع دستی کرمان

برگرفته از کتاب بهارستان

منبع :