نقوش و طرح های فرش

شاهکارهای حسن خان کرمانی

شاهکارهای حسن خان کرمانی از مجموعه جناب ملول

با تشکر از جناب هدایتی

منبع :