اساتید فرش

کمال الدین بهزاد

کمال الدین بهزاد در اواسط نیمه دوم قرن نهم هجری در شهر هرات متولد شد و در ابتدا در تحت حمایت سلطان حسین بایقرا از جانشینان تیمور زندگی کرد .

بهزاد نخستین نقاش ایرانی است که اسلوب نقاشی به سبک مغول را در ایران متروک ساخت و شیوه ی خاص ایرانیان را بوجود آورد . بهزاد مدتی را نیز ریاست کتابخانه سلطنتی را در زمان شاه اسماعیل صفوی به عهده داشت . او در سال 935 شمسی در تبریز وفات یافت .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :