رنگ و رنگرزی

کارگاه سنتی رنگرزی (عکس)

کارگاه سنتی رنگرزی با بیش از نیم قرن قدمت همچنان با حفظ سنت کاری مشغول رنگ کاری نخهای فرش دستباف تبریز هستند.

منبع: مهر

منبع :