در حاشیه

دنیای متفاوت قیمت تمام شده فرش

مشاهده دو سبک این دنیای متفاوت را کاملا شفاف نشان میدهد


1-هزینه تولید یک فرش 6متر تمام ابزیشم 65رج قم
بافت42000000
طرح50000000
ابریشم8000000
تکمیل 1000000
چله کشی و نظارت 6000000
جمع 62000000
هزینه تامین مالی 15000000
هزینه های دیگر 10000000
جمع قیمت تمام شده87000000

2-هزینه تولید یک شش متری ماهی در بیرجند!
بافت2500000
مواد اولیه 600000
نظارت 200000
سایر 200000
جمع3500000
تامین مالی و سایر 500000
جمع قیمت تمام شده4000000

 

منبع :