اخبار فرش

تمديد مهلت ارسال اصل مقاله به همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

به گزارش دبيرخانه همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی مهلت ارسال اصل مقالات همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی حداکثر تا تاريخ 94/06/17 تمديد شد.

پژوهشگران و محققان گرامی که چکيده مقاله آن ها تاييد شده می توانند حداکثر تا تاريخ ياد شده اصل مقاله خود را از طريق سامانه همايش ارسال فرمايند.


سامانه همايش:http://www.conf.birjand.ac.ir/carpet/default.aspx

انجمن علمی فرش ایران

منبع :