نقوش و طرح های فرش

اختصاصی قالیکده نفایس فرش از قاجار تا پهلوی اول(1)

نیم نگاهی به فرشهای کلکسیونی جناب آقای مجید امامیه

١- هفت متري قم هشتاد ساله بسيار سالم رج حدوداً ٤٥ كرك و نخ

منبع :