نقوش و طرح های فرش

اختصاصی قالیکده نفایس فرش از قاجار تا پهلوی اول(3)

نیم نگاهی به فرشهای کلکسیونی جناب آقای مجید امامیه

٣- نه متري قم بالاي هشتاد سال بسيار سالم ٤٥ رج ،كرك و نخ

منبع :