نمایشگاه ها و همایش ها

دومین نمایشگاه وهمایش بین المللی نقش زنان درتوسعه پایدار

دومین نمایشگاه وهمایش بین المللی نقش زنان درتوسعه پایدارازتاریخ۹۴/۰۶/۲۴به مدت چهارروزدرمحل نمایشگاه بین المللی تهران برگزارشد.

 تعداد زیادی ازبنگاه های اقتصادی اعم ازتعاونی های تولیدی, کارگاه های صنفی وخانگی و...که توسط بانوان مدیریت میشود درآن شرکت داشتند.طبق گفته مسولان برگزاری نمایشگاه هدف ازبرگزاری نمایشگاه نشان دادن توانمندیهای زنان درزمینه کارآفرینی ومدیریت کسب وکاراست وهمچنین حمایت وتوانمندسازی توانایی های بالقوه بانوان ازدیگراهداف برگزاری نمایشگاه میباشد.

تهیه کننده:خانم طیبه بازرگان فعال فرش در خراسان شمالی

منبع :