نقوش و طرح های فرش

اختصاصی قالیکده نفایس فرش از قاجار تا پهلوی اول(7)

نیم نگاهی به فرشهای کلکسیونی جناب آقای مجید امامیه

٧- تك قاليچه بيدگنه زنجان بسيار خوش بافت بالاي هفتاد سال همواره آويزان بوده ٤٧ رح پشم و نخ

 

منبع :