نقوش و طرح های فرش

اختصاصی قالیکده نفایس فرش از قاجار تا پهلوی اول(8)

نیم نگاهی به فرشهای کلکسیونی جناب آقای مجید امامیه

٨- جفت قاليچه تمام ابريشم كاشان بالاي هفتاد سال

 

منبع :