اخبار فرش

مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده

به منظور مقایسه خصوصیات نخ خانه و فرش دست بافت، تعداد 40 جلد پوست گوسفند به دو گروه تقسیم گردید. در گروه اول، پشم از روی پوست با استفاده از پشم چین برقی چیده شد و در گروه دوم، الیاف با استعمال 15 درصد مــاده شیمیایی سولفید سدیم برداشت گردید. نتایج نشان داد که قطر الیاف دباغی (3/2 ± 3/39 میکرومتر) بیشتر از الیاف چیده شــده (7/0 ± 3/36 میکرومتر) بـود (05/0P<).

طول دسته الیاف دباغی (7/0 ± 3/3 سانتی متر) کمتر از الیاف چیده شــده (2/0 ± 3/5 سانتی متر) بـود (05/0P<). درصد ازدیاد نسبی طول تا حد پارگی نخ‌های تهیه شده از پشم دباغی بیشتر از نخ‌های حاصل از پشم چیده شده بود (05/0P<). استحکام نخ‌های تهیه شده از پشم دباغی 7/1 گرم نیرو بر تکس بود که در مقایسه با نخ‌های حاصل از پشم چیده شده (1/2 گرم نیرو بر تکس) تفاوت معنی داری داشت. تفاوت نخ‌های حاصل از پشم دباغی و چیده شده از نظر درصد رنگ پذیری و ثبات رنگ در برابر شستشو و نور، معنی دار بود. ضخامت تحت فشار بار متحرک و ثابت از نمونه‌های فرش تهیه شده با پشم دباغی و چیده شده به ترتیب 00/88 و 40/88 واحد و 46/91 و 09/93 واحد بود. استفاده از پشم‌های دباغی به دلیل کاهش استحکام و ثبات رنگ نخ و افزایش میزان رنگ پذیری، آسیب شدیدی بر کیفیت فرش های پشمی وارد می کند و ‌باید روش های دیگری برای جدا کردن پشم از پوست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from sheared wool and slipewool

Forty sheep skins were allocated into two groups. Group one was sheared using shearing machine and group two was chemically dewooled using 15 percent sodium sulfide. Results indicated that fibre diameter of slipewool (39.3 ± 2.3 µm) was significantly (P< 0.05) higher than the sheared wool fibers (36.3 ± 0.7 µm), but staple length of slipewool (3.3 ± 0.7 cm) was significantly (P< 0.05) lower than the sheared wool fibers (5.3 ± 0.2 cm). Percentage of relative length increase in yarns of slipewool was significantly (P< 0.05) higher than the sheared wool fibers. Staple strength of yarns made from slipewool was 1.7 gf/t which was considerably different from yarns made of sheared wool (2.1 gf/t). Percentage of color absorption, washing color fastness, light color fastness of yarns made of slipewool was considerably different from similar value of sheared wool. Thickness of carpets under dynamic and static force of the yarn made from slipewool (88.00 and 88.40 unit) was different from that of yarn made from sheared wool (93.09 and 91.46 unit). Use of slipewool in hand-woven carpet should be avoided due to decrease in yarn strength, color fastness and increased in color absorption. Other methods of skin dewooling should be considered.

مجله تولیدات دامی

منبع :