اخبار فرش

بررسی میزان تراکم آئروسل‌ها و بیوآئروسل‌ها در کارگاه‌های قالیبافی خانگی روستایی اصفهان

بیشتر کارگاه‌های قالیبافی روستایی بخشی از منزل مسکونی بوده و شرایط بهداشتی موجود در کارگاه نه تنها قالیبافان بلکه سایر افراد خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تراکم آئروسل و بیوآئروسل در کارگاه‌های قالیبافی خانگی روستایی اصفهان انجام پذیرفت.

روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی– تحلیلی بود که روی 92 کارگاه قالیبافی خانگی روستایی اصفهان انجام پذیرفت.برای نمونه‌برداری آئروسل‌ها از پمپ نمونه‌بردار فردی و نمونه‌بردار IOM و برای نمونه‌برداری بیوآئروسل‌ها از دستگاه نمونه‌بردار باکتریایی استفاده گردید. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری به آزمایشگاه آنالیز ارسال گردیدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین میزان تراکم آئروسل در کارگاه‌ها mg/m36/1± 4/ 2و میانگین میزان تراکم بیوآئروسل‌هاColony/m3 332± 430 به دست آمد. بررسی ارتباط بین میزان تراکم آئروسل و نشان دهنده ارتباط مستقیم بین این دو متغیر بود، اما این ارتباط از نظر آماری معنی‌دار نبود. میانگین تراکم بیوآئروسل‌ها با وجود دام و طیور در حیاط ارتباط معنی‌دار آماری نشان داد (031/0 = P).

نتیجه‌گیری: میانگین گرد و غبار در کارگاه‌های قالیبافی از حد مجاز گرد و غبار کلی برای محیط‌های شغلی ( = TLVmg/m3) ) 10TLV = (بیشتر نبود، اما با توجه به این‌که محیط مورد بررسی مسکونی- شغلی بود و نیز با توجه به وجود انواع بیوآئروسل‌های پاتوژن یا پاتوژن بالقوه، چنین محیط‌های کاری یک محیط مخاطره آمیز برای شاغلین و نیز ساکنین می‌باشند.

مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت

منبع :