در حاشیه

معماری و فرش

تصاویری از معماری ایران

١.حمام تاريخی شيراز


٢.مسجد وكيل شيراز


٣.مسجد نصيرالملك شيراز


٤.بادگير دولت آباد يزد


٥.مسجد نصيرالملك شيراز


٦.مسجد شيخ لطف الله اصفهان


٧.عمارت عالي قاپو اصفهان


٨.مسجد جامع يزد


٩.حمام علي قلي آقا اصفهان


١٠.عمارت بادگير يزد


١١.مسجد امام اصفهان


١٢.حمام وكيل شيراز


١٣.مقبره حافظ


١٤.مسجد نصيرالملك شيراز


١٥.مسجد وكيل شيراز


١٦.چهل ستون اصفهان


با تشکر از جناب صباغ زاده طراح فرش

منبع :