تاریخچه فرش

خراسان

هرات (امروز در کشور افغانستان قرار دارد) و مشهد برای قرن ها هم ردیف تبریز در شمال غرب ، اصفهان در مرکز و کرمان و شیراز در جنوب ایران از مراکز مهم بافت قالی بوده اند. مشهد و قلمرو تحت نفوذ اقتصادی ، فکری و فرهنگی آن همواره به عنوان دروازه ی شرق محسوب گردیده است زیرا این شهر بر سر راه شهرها و واحه های ترکستان شرقی و چین قرار دارد.

 

بسیاری از قالیچه های خراسان و به خصوص قالیچه های بلوچی و عشایر وابسته که به نحو بارزی از نقوش و طرح های قبایل ترکمن تاثیر پذیرفته اند بیانگر معیشتی عشایری و نیمه عشایری در خراسان و شمال آن (ناحیه متعلق به جمهوری آسیایی) و افغانستان در غرب می باشد.

قالیچه های خراسان جنوبی در ناحیه ای که متغلق به بلوچستان است به بلوچ ها نسبت داده می شود. بسیار متفاوت با این گروه تولیدات ، قالیچه های هنرمندانه ای است که در کارگاه های مشهد و مراکز فرهنگی تحت نفوذ تولید می گردند.

تولیدات خراسان به نام های بلوچ ، بیرجند ، درخش ، گنبد قابوس (ترکمنی) ، کاشمر ، کودانی ، مشهد ، موسی آباد ، مود و سبزوار طبقه بندی می گردند.

منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :