تاریخچه فرش

دست حضرت فاطمه (س)

دست حضرت فاطمه (س) یا شاید بخشی از نگاره ای غیرعادی که جای دست های نمازگزار را بر تورفتگی های این طرح تامین می کند. این گلیم محرابی بلوچی متعلق به افغانستان است. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :