اخبار فرش

هنر صنعت فرش در عرصه بين المللي خوش درخشيده است

حميد کارگر در نشست کميته فرش دستباف سيستان و بلوچستان گفت: هنر صنعت فرش به عنوان يکی از ارکان صادرات غير نفتی ايران در عرصه بين المللی خوش درخشيده است.

وي افزود: با توجه به وجود مواد اوليه و تخصص توليد فرش در داخل ايران و اهميت آن در ايجاد اشتغال، تقويت فعاليت در اين عرصه در فرايند اقتصاد مقاومتي ارزش بالايي است. کارگر بيان داشت: با توجه به خشکسالي هاي حاکم بر سيستان و بلوچستان، توسعه و ترويج فعاليت در هنر صنعت فرش دستباف مي تواند نقش نجات دهنده و بازدارنده در موضوع مهاجرت مردم منطقه ايفا کند. وي در ادامه افزود: قانون بيمه قالي باف ها در شش سال قبل مصوب شد و تا سال 92 حدود 480 هزار نفر تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند اما به دليل مشکلات مالي دولت، پس از آن آمار اين افراد افزايش پيدا نکرد، بر اين اساس برنامه ريزي شد به جاي ايجاد بار مالي براي دولت به دنبال راه کارهاي جديد رفت.

رسالت

منبع :