کلکسیون فرش

گلیم چاک دار

ارزروم 1.86 * 1.46 متر. این گلیم از نوع بافت چاک دار و نقش های آن در سجاده های ارزروم بسیار دیده شده است. بدن نمازگزار در هفت نقطه با این گلیم تماس پیدا می کند : دست ها روی زمینه ی قرمز ، پیشانی و زانو روی شش ظلعی های بزرگ و پاها روی نگاره های مثلثی درون زمینه ی سبز و آبی منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :