نقوش و طرح های فرش

ارنک در قالی ایران

ارنک (با ضم الف) به مدل‌هایی گفته می‌شود که قبل از ابداع کاغذ شطرنجی، فرش‌های دستباف با استفاده از آن‌ها بافته می‌شد، این ارنک‌ها یا از روی طرح دستمال‌ها بافته می‌شد یا بافندگان مجرب از حفظ می‌بافتند، ارنک‌ها تا همین اواخر در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده بود و حتی امروزه نیز می‌توان استفاده از آن را مشاهده نمود.

ارنک بختیار

ارنک بخشایش

 

ارنک بیجار

ارنک بختیار

ارنک سنه

دستمال هریس

سعید رونقیان

منبع :