در حاشیه

دیدار مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور فرش با مسئولین دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سعید رونقیان مشاور استاندار با مسئولین دانشگاه هنر اسلامی تبریز دیدار و نقطه نظراتش را در خصوص فرآیند آموزش دانشگاهی فرش با آنان در میان گذاشت.

قالیکده از جناب رونقیان تقاضا نمود که اعم نکات مطروحه در این جلسه را برای اطلاع رسانی بیان نمایند که ایشان توضیحات زیر را ارائه نمودند:
پس از آغاز بکار ستاد حمایت صنعت ـ هنر فرش دستباف آذربایجان، اولین جلسه مشاوره خود را با دانشگاه تنظیم نمودم ، تا بیانگر این مطلب باشد که معتقدیم ، رکن و قطب علمی فرش استان ، دانشگاه است ، و حضور در دانشکده به قصد تکریم جایگاه رفیع دانشگاه و عوامل آن بود ، و همچنین القاء این مطلب که نظرات علمی و کارشناسی از اولویت و اهمیتی ویژه برخوردار است که باید همگان متوجه آن باشند.
عرض نمودم معتقدم: دانشگاه باید وارد حوزه میدانی شده و سنت های موجود فرش دستباف را معاصر سازی کند ، دانش موجود میدانی را بدل به علم نماید ، دانشگاه باید علم تولید کند، نه آنکه مصرف کننده علم باشد، بازار های جدید کار تعریف نماید ( درزمینه هنر درمانی ، کاردرمانی و ، ، ، ) ، هسته های دانش بنیان ایجاد کند، نگاه فناورانه به فرش را تعریف کند، مدل نقش آفرینی فرش در حوزه توسعه پایدار را ارائه نماید، ارتباط و بستر سازی برای حضور دانش آموختگان فرش در بازار کار را تسهیل کاربری نماید، روش علمی تولید محصول سود محورارائه کند، مدل ارتباط منطقی داشجو، دانشگاه، بازار کار و بالعکس را ارائه کند، پروژه های دانشجوئی کار محور اجرا کند ، ووووووو......
اگر دانشگاه اینگونه عمل کند و حضور پررنگ داشته و ضرورت وجودی خود را اثبات نمایند ، یقینا آینده فرش دستباف بر حول محور دانشگاه خواهد چرخید .
و البته بسیار ی مباحث دیگر ......

سعید رونقیان

منبع :