نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی اسدآباد

در بخش اسدآباد در سر راه همدان به کرمانشاه دو ذرعی هایی با طرح هراتی بدون ترنج و با بافت خشن در زمینه ی قرمز بافته می شود. در علمدار نیز فرش هایی در اندازه های دو ذرعی و ذرع و نیم با طرح هراتی بدون ترنج با لچک های مثلثی شکل کوچک در زمینه هایی بیشتر آبی رنگ مشابه فرش های اسدآباد بافته می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :