نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی خمسه

در شمال شرق مهربان بخش خمسه قرار دارد که در دهات آن قالیچه های کوچک و نامرغوبی ، که در بازار به نام موصل زنجان شهرت دارند ، بافته می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :