اخبار فرش

نشست کميته علمی چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران برگزار شد

شانزدهم و هفدهم آبان ماه 1394 نشست اعضای کميته علمی چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران در محل انجمن علمی فرش ايران برگزار شد.

در اين جلسه دو روزه وضعيت نهايی مقاله ها،پايان نامه ها و پرونده های دانشجوی نمونه که به دبيرخانه همايش رسيده بود مورد ارزيابی اعضای کميته علمی قرار گرفت.

اعضای کميته علمی همايش که در اين جلسه حاضر بودند آقايان بيژن اربابی، مهندس مهدی سوهانگير، دکتر سيد جلال الدين بصام، مهندس سيد محمد ويسيان، دکتر مهدی کشاورز افشار، دکتر علی وندشعاری، محمود حاجی نصيری، محمد صميمی اول، داود شادلو، دکتر اميرحسين چيت سازيان و دکتر ايمان زکريايی کرمانی به ارزيابی آثار رسيده پرداختند.

آثار منتخب کميته علمی همايش برابر با امتيازات داده شده به شرح زير اعلام می شود. گفتنی است نتايج نهايی رتبه های اول تا سوم روز اختتاميه -پنجم آذرماه 1394 در محل همايش - اعلام خواهد شد.


نامزدهای عنوان دانشجوی نمونه فرش


کد اثر

رديف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

دانشگاه

وضعيت داوری

072-3-2

1

طيبه صباغ‌پور آرانی

دکتری

پژوهش هنر

الزهرا

نامزد دريافت تنديس دانشجوی نمونه فرش

131-3-2

2

افسانه قانی

دکتری

پژوهش هنر

هنر اصفهان

نامزد دريافت تنديس دانشجوی نمونه فرش

197-3-1

3

لطف‌الله شکری

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

علم و هنر اردکان

نامزد دريافت تنديس دانشجوی نمونه فرش


پايان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و پروژه های نهايی مقطع کارشناسی منتخب همايش که به بخش نمايشگاه راه يافتند


کد اثر

رديف

نام و نام خانوادگی

مقطع

گرايش

دانشگاه

عنوان پروژه نهايی / پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

وضعيت داوری

096-2-1

1

سيده مهروز هويدا مرعشی

کارشناسی

صنايع دستی

هنر شيراز

مروری بر فرش‌های دستباف ايران و ارايه راهکار جهت احيا آن در بازار

سجاد شکری

-

راهيابی به نمايشگاه

163-2-1

2

فرگل رکنی

کارشناسی

بافت و مرمت

هنر اصفهان

بررسی گليم منطقه الموت و مرمت يک نمونه از آن

بدری حکيميان

استاد راهنمای عملی: مهدی ابراهيمی علويجه

-

راهيابی به نمايشگاه

157-2-1

3

نيلوفر اناری انارکی

کارشناسی

طراحی

هنر اصفهان

بررسی گليم سيرجان به منظور کاربردی نمودن نقوش در تزيين کيف

دکتر ايمان زکريايی کرمانی

استاد راهنمای عملی: محبوبه توکلی نجف‌آبادی

-

راهيابی به نمايشگاه

154-2-1

4

ندا رئوفی‌راد

کارشناسی

بافت و مرمت

هنر اصفهان

بررسی مقايسه‌ای روش‌های رنگرزی سنتی در منطقه اصفهان مطالعه موردی اصفهان، نايين و کاشان

مهندس نفيسه مکه‌يی

استاد راهنمای عملی: مهندس نفيسه مکه‌يی

-

راهيابی به نمايشگاه

023-2-1

5

شبنم محمدی

کارشناسی ارشد

طراحی

هنر اسلامی تبريز

بررسی تطبيقی شيوه‌های طراحی فرش منطقه هريس به همراه طراحی يک نمونه قاليچه

دکتر علی وندشعاری

عبداله ميرزايی

راهيابی به نمايشگاه

087-2=1

6

مينا عسگری

کارشناسی ارشد

طراحی

هنر اسلامی تبريز

شناسايی، ريشه يابی و احياء طرح و نقش قالی شاهسون بغدادی (ارايه يک اثر مبتنی بر موضوع)

دکتر علی وندشعاری

آزاده يعقوب‌زاده

محمدرضا خيراللهی

راهيابی به نمايشگاه

031-2-1

7

ياسر معصوميان

کارشناسی ارشد

طراحی

هنر اسلامی تبريز

بررسی تحليلی و تطبيقی اصول طراحی و فضاسازی قالی‌های منسوب به شرق و شمال شرق ايران (قرون دهم و يازدهم هجری قمری) با ارايه يک اثر مبتنی بر مطالعات

دکتر فاطمه اکبری

رحيم چرخی

جواد حسن پورنامی

راهيابی به نمايشگاه

144-2-1

8

حجت‌اله رشادی

کارشناسی ارشد

طراحی

دانشگاه شاهد

سير تحول تصويربافی در فرش ايران از ديرباز تا امروز

دکتر محسن مراثی

دکتر اميرحسين چيت‌سازيان

راهيابی به نمايشگاه

085-2-1

9

حامد آسترکی

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مديريت

هنر اسلامی تبريز

بررسی رابطه اعتبار هويت سازمان (پرستيژ برند) با وفاداری مشتری در صنعت فرش دستباف (مطالعه موردی: شرکت سهامی فرش ايران)

دکتر حسين بوداقی خواجه نوبر

دکتر علی وندشعاری

راهيابی به نمايشگاه

006-2-2

10

خديجه طاهری

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مديريت

هنر اسلامی تبريز

توسعه کمی و کيفی فرش دستباف شهرکرد با استفاده از مدل توسعه خوشه‌ای

دکتر فاطمه اکبری

دکتر محمدرضا سلمانی بی‌شک

دکتر محسن برزگری

راهيابی به نمايشگاه

008-2-2

11

زهرا مديرروستا

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مديريت

هنر اسلامی تبريز

ررسی تاثير رضايت شغلی و فرسودگی شغلی بر کيفيت زندگی کاری (Q.W.L) (مطالعه موردی کارکنان کارگاه‌های فرش دستباف شهرستان تبريز)

دکتر فاطمه اکبری

دکتر ناصر صنوبر

جواد حسن پورنامی

دکتر رسول روفه‌گر

راهيابی به نمايشگاه

153-2-1

12

مريم قنبری عديوی

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

بررسی تاثير اشعه UV بر رنگرزی الياف پشمی با  پوست گردو

دکتر احمد اکبری

-

راهيابی به نمايشگاه

196-2-1

13

لطف‌الله شکری

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

علم و هنر اردکان

ارايه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزی در صنعت فرش دستباف

دکتر محمد خواجه مهريزی

-

راهيابی به نمايشگاه

088-2-1

14

حامد احمدی

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

هنر اسلامی تبريز

مطالعه تاثير استفاده از جاذب‌های فرابنفش طبيعی و بشر ساخت بر ثبات نوری الياف پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای طبيعی

دکتر سيامک صفاپور

دکتر کمال‌الدين قرنجيگ

-

راهيابی به نمايشگاه


مقالات پذيرفته شده همايش (سخنرانی / پوستر / چکيده مقاله)


منبع :

کد اثر

رديف

نويسنده

عنوان مقاله

وضعيت تحصيلی

مقطع

گرايش

دانشگاه

وضعيت داوری

062-1-2

1

الهه ايمانی*

حسنعلی پورمند

توسعه کاربرد فرش دستباف بر اساس رويکردهای گروه­های هدف

دانشجو

دکتری

پژوهش هنر

تربيت مدرس

سخنرانی/چاپ در مجموعه مقالات

070-1-2

2

داود عندليب

محسن برزگری

معصومه امانی دشتکی*

 

بررسی اهميّت کيفيت خدمات در هنر صنعت فرش دستباف

دانشجو

کارشناسی ارشد

مديريت و اقتصاد فرش

علم و هنر اردکان

سخنرانی/چاپ در مجموعه مقالات

055-1-1

3

سميه عبدی*

سيدجلال الدين بصام

عبداله ميرزايی

شناسايی و معرفی طرح، نقش و رنگ قالی های اصيل اهر

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

هنر اسلامی تبريز

سخنرانی/چاپ در مجموعه مقالات

030-1-2

4

صبا جوانمرد قشونی*

فاطمه اکبری

 

بررسی تطبيقی ساختار طرح و رنگ در تعدادی از فرش های محرابی دوره های صفوی و قاجار

دانشجو

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

هنر اسلامی تبريز

سخنرانی/چاپ در مجموعه مقالات

073-1-1

5

محمدرضا شاهپروری*

مصطفی زارع‌مهرجردی

 

استخراج ماده رنگزای موجود در فرفيون به روش سوکسله و کاربرد آن در رنگرزی نخ پشمی

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

فرش

هنر اسلامی تبريز

سخنرانی/چاپ در مجموعه مقالات

022-1-1

6

شبنم محمدی*

علی وندشعاری

اسدزاده

 

بررسی موانع ارتقای تجارت الکترونيک در فرش با ارائه راهکار (مطالعه موردی بازار فرش تبريز)

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

هنر اسلامی تبريز

ارائه به صورت پوستر

128-1-2

7

سميه ميرنژاد*

علی پيری

 

بررسی انواع مختلف گليم سيستان

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

هنر اسلامی تبريز

ارائه به صورت پوستر

193-1-2

8

فاطمه قنبری عديوی*

مريم قنبری عديوی

 

تجلی وحدت وجود و کثرت در طرح‌های مختلف فرش

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

هنر اسلامی تبريز

ارائه به صورت پوستر

018-1-2

9

مازيار کبيری چالشتُری*

محمد خواجه مهريزی

 

تأثير فاکتورهای درجه حرارت و رطوبت بر ميزان رنگ پريدگی نخ پشمی رنگرزی شده با نيل

دانشجو

کارشناسی ارشد

فرش

علم و هنر اردکان

ارائه به صورت پوستر

141-1-2

10

فرهاد باباجمالی

بدری حکيميان

مسعود قانونی*

 

فرش دستبافت تودشک سبکی ماندگار در هنر ايران

دانشجو

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مديريت فرش

علم و هنر اردکان

ارائه به صورت پوستر

071-1-1

11

آسيه شفيع‌پور*

فرزانه ملکان

 

نقش پادشاهان صفوی در پيشرفت و شکوفايی فرش دستباف ايران

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

صنايع دستی

هنر تهران

ارائه به صورت پوستر

101-1-2

12

عارف جهانگيری*

اخترالسادات موسوی

احمد اکبری

بهينه سازی شرايط رنگرزی و بررسی عوامل تاثير گذار بر ميزان جذب و ثبات ها، در رنگرزی ليف پشمی با گياه مورد

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

ارائه به صورت پوستر

100-1-2

13

عارف جهانگيری*

اميرحسين چيت سازيان

بررسی زيبايی شناسی فرش های محرابی - گلدانی عصر قاجار کاشان

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

ارائه به صورت پوستر

187-1-1

14

مهدی رجايی

مقايسه تطبيقی واگيره طرح بته «بوته» در فرش با گره هندسی «هشت و زهره موج­دار»

دانش آموخته

کارشناسی

هنر اسلامی

دانشگاه کاشان

ارائه به صورت پوستر

124-1-1

15

فاطمه حليميان*

مصطفی توفيقی

بررسی ميزان تأثير مکاتب طراحی کرمان و کاشان بر طراحی قالی مشهد

دانش آموخته

کارشناسی

فرش

دانشگاه کرمان

ارائه به صورت پوستر

135-1-1

16

احمد آدينه وند*

مريم قنبری عديوی

اميرحسين چيت سازيان

بررسی پيشينه فرش‌بافی در لرستان

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

دانشگاه کاشان

ارائه به صورت پوستر

003-1-2

17

الهام سلطانی گردفرامرزی

شناسايی و معرفی طرح ها و قالی های منسوخ شده يزد

دانشجو

کارشناسی

رنگرزی فرش

دانشگاه کاشان

ارائه به صورت پوستر

185-4-2

18

عفت پوری*

اميرحسين چيت سازيان

بررسی زيبايی‌شناسی رنگ در فرش بلوچ

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی فرش

دانشگاه کاشان

ارائه به صورت پوستر

001-1-1

19

اعظم رسولی

بررسی عوامل موثر بر ميزان مهارت دانش‌آموختگان رشته فرش دستباف دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

الزهرا

ارائه به صورت پوستر

037-1-1

20

محبوبه محمدی

تجارت الکترونيک فرش دستباف

دانش آموخته

کارشناسی

فرش

علم و هنر اردکان

ارائه به صورت پوستر

064-1-2

21

سيد محمدسعيد هدايتی*

ريحانه رحيمی

روح الله سليم‌پور

بررسی آميخته بازاريابی سبز و رفتار خريداران فرش  (مطالعه‌ی موردی: خريداران و توليدکنندگان فرش در سرای المهدی و خان شهر تبريز)

دانشجو

کارشناسی ارشد

مديريت و اقتصاد فرش

هنر اسلامی تبريز

ارائه به صورت پوستر

180-1-1

22

سميه فلاح کاظمی

برند سازی فرش دستباف، روشی برای حل مشکلات عديده فرش دستباف ايران

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

هنر اسلامی

تربيت مدرس

ارائه به صورت پوستر

127-1-1

23

مصطفی توفيقی*

فاطمه حليميان

تعريف فرش در جامعه شناسی فرش

دانش آموخته

کارشناسی

حقوق

فردوسی مشهد

ارائه به صورت پوستر

123-1-1

24

فاطمه محمدی*

اميرحسين چيت سازيان

سير تحولات رنگ و رنگرزی در فرش ايران

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

چاپ در چکيده مقالات

133-1-2

25

منا شکاری*

مجيدرضا مقنی‌پور

امکان سنجی ارائه چرخه رنگ فرش دستبافت ايران ( ر مبنای الگوهای رنگی به کار رفته در  نمونه های  شهری باف)

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

هنر شيراز

چاپ در چکيده مقالات

104-1-1

26

مليحه حياتی*

جلال الدين بصام

جليل حياتی

چگونگی تاثير نقش های هندسی ترکمن بر بلوچ

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

هنر اسلامی تبريز

چاپ در چکيده مقالات

017-1-2

27

مازيار کبيری چالشتُری

شيوه های سنتی رنگرزی گياهی در منطقه چالشتُر

دانشجو

کارشناسی ارشد

فرش

علم و هنر اردکان

چاپ در چکيده مقالات

184-1-2

28

عفت پوری*

حسن عزيزی

بررسی تأثير شرکتهای اروپايی برطرح و رنگ فرش اراک (سلطان‌آباد) در دوره قاجار

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی فرش

دانشگاه کاشان

چاپ در چکيده مقالات

188-1-1

29

مريم اناری*

اميرحسين چيت سازيان

بررسی زيبايی شناسی اسلامی گليم افشار کرمان

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی فرش

دانشگاه کاشان

چاپ در چکيده مقالات

059-1-1

30

زهرا شوندی

سبک شناسی فرش دستبافت تمام ابريشم قم

دانش آموخته

کارشناسی

فرش

هنر اصفهان

چاپ در چکيده مقالات

103-1-1

31

موسی علی عباس‌زاده*

هاله شاهمرادی سابق

معرفی دستبافته های قوم بهلولی قاينات

دانش آموخته

کارشناسی

فرش

علمی کاربردی صنايع دستی

چاپ در چکيده مقالات

134-1-1

32

مرجان گاراژيان*

اميرحسين چيت سازيان

بررسی فرش دوره قاجاريه

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

چاپ در چکيده مقالات

126-1-1

33

مصطفی توفيقی*

فاطمه حليميان

تاريخ فرش‌بافی در مشهد

دانش آموخته

کارشناسی