دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

شطرنجی کردن چله را فراموش نکنید !

یکی از مهمترین اقداماتی که می تواند راهنمای کار بافنده باشد شطرنجی کردن نخ های چله است.


شطرنجی کردن چله به بافنده کمک بسیار موثری می نماید تا مقدار و میزان بافت را با نقشه تطبیق نموده تا انحرافی در تراکم فرش بوجود نیاید .شطرنجی کردن نخ چله یعنی استفاده از خطوط راهنمایی که برمبنای آن بافنده اطمینان پیدا کند که گره را دقیقا در مکان خودش قرار دهد.
متاسفانه علیرقم اهمیت شطرنجی کردن چله اساتید تجربی کمتر به این مهم پرداخته و تمایل دارند که بافندگان همواره برایشان این سوال مطرح باشد و در ابهام باقی بمانند که آیا کار طبق نقشه پیش رفته و یا بالازدگی و پایین زدگی در فرش به وجود آمده یا خیر؟
کامل ترین فرم شطرنجی کردن نخ های چله عبارتست از اینکه چله دوان ابتدا سطوح مختلف نقشه اعم از لور و حواشی و میانکار را در طول و عرض فرش مشخص نماید و خطوط مرزی هریک از سطوح نقشه فرش را بر روی نخ های چله مشخص نماید سپس با توجه به رجشمار فرش یا مقدار بافت در 50 رج یا هر مقیاس دیگر ترسیم و بافنده را نسبت به این مهم توجیه نماید. بهتر است در بدو کار این خطوط در مقیاس کوچکتر در نظر گرفته شود تا بافنده کاملا مشرف به کارشود . چنانچه این نسخه را بکار برده همواره خیالتان از لحاظ رعایت استانداردهای بافت راحت خواهد بود.

عبدالله احراری

 

 

منبع :