نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی نجف آباد

شهرستان نجف آباد با یازده هزار بافنده یکی از مراکز با اهمیت تولید فرش در استان اصفهان است. طرح های لچک ترنج منعکس شده بر روی دست بافته های این ناحیه ، صرف نظر از ظرافت و بی همتایی فرش های اصفهان ، شباهت های فراوانی به تولیدات بافنده های هنرمند اصفهان دارد. رنگ های قرمز روشن و سفید نخودی در قالی های این شهر به حالت غالب و مسلط جلوه گر می شوند. بافنده های نجف آبادی تقریبا در همه ی اندازه ها فرش می باند. در تناسب بین طول و عرض ، فرش های آنان به نسبت ، عرض کمتری دارند و در نتیجه مانند فرش های نایینی باریک و بلند هستند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :