تاریخچه فرش

قالی اردبیل

قالی اردبیل یکی از زیباترین فرش هایی است که در دوره صفویه بافته شده است .


تاروپود این فرش ازابریشم وپرز آن ازپشم بوده وکاربافت آن درسال ۹۴۶هجری قمری پایان گرفته است. نام بافنده آن مقصود کاشانی و از محدود قالیهای است که دارای کتیبه بوده و تاریخ بافت و نام بافنده بر روی آن بافته شده است.
این قالی نفیس را شرکت (زیگلر) ازایران خارج نموده وبه مبلغ۲۰۰۰ لیرهاسترلینک به موزه ویکتوریا وآلبرت لندن فروخته شده است.
درهرمترمربع این قالی ۵۱۷۰۰۰گره ازنوع سنه بکاررفته است وکاربافت آن سه سال واندی طول کشیده است.
طرح این قالی بسیارجالب است و وسط آن ترنج زیبایی قراردارد.
زمینه فرش به رنگ آبی سیر است وتمامی آن باگلهای بسیار شکیل وظریف تزیین شده است. تنوع گلهای بکار رفته و هماهنگی و هارمونی آنان از نظر طرح و رنگ بندی کم نظیر است و هنوز هم الگوی خوبی برای طراحان و تقاشان فرش ایران بشمار میرود
این قالی برای آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی جد خاندان صفویه بافته شده است .در مورد محل بافت این قالی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد برخی از صاحبنظران با توجه به نام بافنده و نوع گره بکار رفته محل بافت این فرش را کاشان میدانند.

کبری مهری دانشجوی فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

منبع :