نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی سامان

کمی دورتر از چالشتر در ساحل رودخانه ی زاینده رود بخش سامان قرار گرفته که در آن قالی بافی در حد قابل توجهی برابر با نقشه های شهرکرد و چالشتر رواج دارد. فرش های دو پوده ی سامان با گره هایی از نوع ترکی و با فشردگی حدود 1200 گره در دسی متر مربع بافته می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :